/
EN

List do Polskiej Akademii Nauk z 07.03.1966

Profesor Roman Ingarden
Kraków, Biskupia 14                            N                                    Kraków, dn. 7 marca 1966 r.

Do Dyrekcji
N Instytutu Filozofii i Socjologii
N Polskiej Akademii Nauk
N         N  N    W A R S Z A W A
N        N   N  Nowy Świat 72      Pałac Staszica

Zwracam się do Dyrekcji Instytutu Filozofii i Socjologii PAN z prośbą o rozważenie sprawy, czy byłoby możliwe wszcząć akcję w sprawie przyznania prof. Dr Izydorze Dąmbskiej tytułu naukowego profesora zwyczajnego. Profesor Dąmbska uzyskała tytuł profesora nadzwyczajnego w dn. 29 stycznia 1955 r. Następnie od jesieni r. 1957 do końca roku akad. 1964 prowadziła funkcje profesora w Uniwersytecie Jagiellońskim będąc kierownikiem katedry historii filozofii, poczem została przeniesiona do Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Od czasu uzyskania nominacji na profesora nadzwyczajnego dorobek naukowy prof. Dąmbskiej zwiększył się o 44 pozycje bibliograficzne, wtym dwie książki:
     N    1. Sceptycyzm francuski XVI i XVII w. Toruń 1958
     N    2. Dwa studia z teorii naukowego poznania, Toruń, 1962
17 artykułów w czasopismach filozoficznych, w tym 10 po francusku w czasopismach zagraniczych resp. w aktach kongresowych 10 autoreferatów z odczytów w towarzystwach naukowych, 4 recenzje a wreszcie 4 tomy przekładów dzieł filozoficznych, a mianowicie Leibniza Nowe rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, Descartesa Medytacje i Zasady Filozofii, i Teofrasta Charaktery /w Pismach Filozoficznych wydanych przez BKF/.
     N    Dorobek ten świadczy nie tylko o wielkiej pracowitości i wielostronnych zainteresowaniach, lecz także o znacznym talencie badawczym prof. Dąmbskiej, która w prach swych porzsza szereg ważnych zagadnień bądź to z metodologii nauk bądź z różnych dyscypli filozoficznych i przynosi wyniki godne uwagi.
     N    Sądzę, że zarówno lata pracy dydaktyczej w Uniwersytecie Jagiellońskim, jak i obfity dorobek naukowy profesor Dąmbskiej od czasu mianowania jej profesorem nadzwczajnym w zupełności wystarczają, by mogła być mianowana profesorem zwyczajnym. Toteż w razie, gdy ta sprawa dała się uruchomić w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, postawiłbym wniosek w tym duchu, a każdym razie popierałbym tego rodzaju wniosek, gdyby go kto inny postawił.

/prof.Dr Roman Ingarden, senior/