praca doktorska

praca doktorska

List od Edmunda Husserla z 20.06.1917

List od Henryka Elzenberga z 06.03.1964

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 06.08.1921