Komitet BKF

Komitet BKF

List od Henryka Elzenberga z 23.06.1951

List do Henryka Elzenberga z 05.06.1951

List do Władysława Tatarkiewicza z 29.10.1969

List od Henryka Elzenberga z 07.06.1951

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 13.02.1953

List do Henryka Elzenberga z 06.06.1951

List od Danieli Gromskiej z 13.01.1952

List do Władysława Tatarkiewicza z 28.04. 1970

List do Henryka Elzenberga z 21.06.1951