Polish philosophy

Polish philosophy

Letter to Kazimierz Twardowski written 17.09.1922

Letter to Kazimierz Twardowski written 06.04.1928

Letter to Władysław Tatarkiewicz written 21.03.1959

Letter from Władysław Tatarkiewicz written 14.03.1968

Obituary notice Roman Ingarden 14.06.1970

Letter from Kazimierz Twardowski written 29.05.1919

Letter from Władysław Tatarkiewicz written 19.03.1959

Letter to Władysław Tatarkiewicz written 10.06.1952

Letter from Władysław Tatarkiewicz written 22.04.1950

Letter to Władysław Tatarkiewicz written 29.03.1961

Postcard to Władysław Tatarkiewicz written 24.06.1952