doctoral diploma

doctoral diploma

Letter to Kazimierz Twardowski written 28.11.1924

Letter from Kazimierz Twardowski written 28.08.1921

Letter to Kazimierz Twardowski written 25.03.1924

Letter to Kazimierz Twardowski written 05.10.1923

Letter from Kazimierz Twardowski written 16.03.1924