Gerhart Husserl

Gerhart Husserl

Postcard from Edmund Husserl written 13.12.1933

Postcard from Edmund Husserl written 27.06.1925

Postcard from Edmund Husserl written 11.10.1933

Letter from Edmund Husserl written 10.12.1925

Postcard from Malvine Husserl written 9.12.1924

Letter from Malvine Husserl written 12.12.1920