Gerhart Husserl

Gerhart Husserl

Letter from Edmund Husserl written 10.12.1925

Letter from Malvine Husserl written 12.12.1920

Postcard from Edmund Husserl written 11.10.1933

Postcard from Edmund Husserl written 13.12.1933

Postcard from Edmund Husserl written 27.06.1925

Postcard from Malvine Husserl written 9.12.1924