nostrification

nostrification

Letter to Kazimierz Twardowski written 02.05.1922

Letter from Kazimierz Twardowski written 10.02.1924

Letter from Kazimierz Twardowski written 28.08.1921

Letter from Kazimierz Twardowski written 19.07.1923

Letter to Kazimierz Twardowski written 25.03.1924