review of Chwistek’s book

review of Chwistek’s book

Letter to Kazimierz Twardowski written 02.05.1922

Letter from Kazimierz Twardowski written 13.08.1922

Letter from Kazimierz Twardowski written 10.05.1922

Letter from Kazimierz Twardowski written 17.03.1922

Postcard to Kazimierz Twardowski written 31.03.1922

Letter to Kazimierz Twardowski written 09.08.1922

Postcard from Kazimierz Twardowski written 26.03.1922