teaching

teaching

Letter to Kazimierz Twardowski written 17.09.1922

Letter to Kazimierz Twardowski written 31.10.1919

Letter from Stefan Szuman written 14.10.1943

Letter to Kazimierz Twardowski written 19.05.1925

Letter from Stanisław Ignacy Witkiewicz written 31.03.1939

Letter to Kazimierz Twardowski written 27.03.1925

Letter from Władysław Witwicki written 27.12.1926