Roman Ingarden

Roman Ingarden

Letter to Kazimierz Twardowski written 16.08.1929

Letter to Stefan Morawski written 29.10.1969

Letter to Kazimierz Twardowski written 26.10.1919

Postcard to Kazimierz Twardowski written 06.08.1934

Postcard to Kazimierz Twardowski written 05.07.1928

Postcard to Kazimierz Twardowski written 10.08.1937

Letter to Tadeusz Kotarbiński written 22.11.1948

Letter to Władysław Tatarkiewicz written 20.01.1961

Letter to Daniela Gromska written 28.01.1959

Letter to Kazimierz Twardowski written 16.08.1923

Letter to Władysław Tatarkiewicz written 14.06.1955

Letter to Władysław Tatarkiewicz written 17.09.1963