habilitation

habilitation

Habilitation resolution written 12.02.1925

Letter to Kazimierz Twardowski written 13.05.1925

Letter from Władysław Witwicki written 03.05.1922

Letter to Władysław Tatarkiewicz written 26.10.1965

Letter from Władysław Witwicki written 23.12.1924

Biography of Konstanty Michalski from N/D c

Letter from Kazimierz Ajdukiewicz written 18.04.1925

Letter to Kazimierz Twardowski written 28.02.1924

Letter to Mieczysław Wallis written 22.01.1962

Letter from Władysław Witwicki written 10.10.1922

Letter to Kazimierz Twardowski written 03.08.1924

Letter to Władysław Tatarkiewicz written 21.04.1961