Freiburg

Freiburg

Postcard from Anna Teresa Tymieniecka written 26.12.1946

Letter to Kazimierz Twardowski written 07.10.1927

Postcard from Malvine Husserl written 19.11.1930

Letter from Ludwig Landgrebe written 02.06.1936

Letter to Kazimierz Twardowski written 02.06.1917

Letter from Edmund Husserl written bd.bd.1924

Letter to Kazimierz Twardowski written 29.11.1927

Letter from Jan Patočka written 11.12.1945

Postcard from Malvine Husserl written 25.08.1934

Postcard from Malvine Husserl written 21.05.1931

Letter from Malvine Husserl written 2.12.1929

Habilitation resolution written 12.02.1925