Freiburg

Freiburg

Postcard from Edmund Husserl written 20.06.1921

Letter to Kazimierz Twardowski written 07.10.1927

Letter to Kazimierz Twardowski written 25.08.1921

Letter from Kazimierz Twardowski written 08.10.1927

Postcard from Malvine Husserl written 28.03.1921

Letter from Ludwig Landgrebe written 27.12.1937

Letter to Kazimierz Twardowski written 17.10.1927

Letter from Malvine Husserl written 15.05.1931

Letter to Kazimierz Twardowski written 29.02.1928

Postcard from Malvine Husserl written 19.11.1930

Postcard from Malvine Husserl written 25.02.1924

Postcard from Malvine Husserl written 23.11.1933