Freiburg

Freiburg

Letter to Kazimierz Twardowski written 29.11.1927

Letter from Anna Teresa Tymieniecka written 02.06.1950

Letter from Malvine Husserl written 12.12.1920

Postcard to Kazimierz Twardowski written 29.05.1924

Postcard from Anna Teresa Tymieniecka written 26.12.1946

Letter to Kazimierz Twardowski written 07.10.1927

Letter to Kazimierz Twardowski written 07.01.1925

Letter from Malvine Husserl written 5.04.1918

Letter to Kazimierz Twardowski written 29.02.1928

Postcard from Malvine Husserl written 23.11.1933

Letter from Malvine Husserl written 15.03.1935

Letter to Kazimierz Twardowski written 08.09.1921