"Critique of Pure Reason"

"Critique of Pure Reason"

Letter to the Committee of the Library of Classics of Philosophy written 22.05.1954

Letter to the Committee of the Library of Classics of Philosophy written 21.06.1952

Letter to Zofia Lissa written 08.06.1954

Letter to the Committee of the Library of Classics of Philosophy written 03.12.1964

Postcard to Kazimierz Twardowski written 19.11.1927

Letter to the Committee of the Library of Classics of Philosophy written 29.10.1964

Letter to the Committee of the Library of Classics of Philosophy written 03.03.1954

Letter to the Committee of the Library of Classics of Philosophy written 17.12.1954

Letter to the Committee of the Library of Classics of Philosophy written 04.07.1951

Letter to the Committee of the Library of Classics of Philosophy written 12.01.1954

Letter to the Committee of the Library of Classics of Philosophy written 27.04.1954

Letter to the Committee of the Library of Classics of Philosophy written 23.06.1951