doctoral thesis

doctoral thesis

Letter to Kazimierz Twardowski written 22.06.1917

Postcard from Edmund Husserl written 12.03.1920

Postcard from Stefan Morawski written 23.02.1967

Letter to Stefan Morawski written 26.06.1967

Postcard from Stefan Morawski written 05.07.1962

Letter from Stefan Morawski written N/D 5

Postcard from Edmund Husserl written 18.07.1920

Letter from Stefan Morawski written 30.09.N/D

Letter from Edmund Husserl written 16.11.1918

Postcard from Edmund Husserl written 08.06.1921

Letter to Stefan Morawski written 23.06.1967

Letter from Edmund Husserl written bd.10.1915