Hedwig Conrad-Martius

Hedwig Conrad-Martius

Letter to Kazimierz Twardowski written 20.02.1922

Letter to Kazimierz Twardowski written 12.09.1927

Letter from Fritz Kaufmann written 23.07.1957

Letter from Jan Patočka written 25.08.1945

Letter to Kazimierz Twardowski written 22.11.1922

Postcard from Hedwig Conrad-Martius written nd.03.1958

Letter to Kazimierz Twardowski written 19.08.1919

Letter to Kazimierz Twardowski written 27.01.1923