Hedwig Conrad-Martius

Hedwig Conrad-Martius

Letter to Kazimierz Twardowski written 12.09.1927

Letter to Kazimierz Twardowski written 19.08.1919

Letter to Kazimierz Twardowski written 22.11.1922

Letter from Fritz Kaufmann written 23.07.1957

Letter to Kazimierz Twardowski written 27.01.1923

Letter to Kazimierz Twardowski written 20.02.1922

Postcard from Hedwig Conrad-Martius written nd.03.1958

Letter from Jan Patočka written 25.08.1945