Hedwig Conrad-Martius

Hedwig Conrad-Martius

Letter to Kazimierz Twardowski written 12.09.1927

Letter to Kazimierz Twardowski written 22.11.1922

Letter to Kazimierz Twardowski written 20.02.1922

Postcard from Hedwig Conrad-Martius written nd.03.1958

Letter to Kazimierz Twardowski written 19.08.1919

Letter from Fritz Kaufmann written 23.07.1957

Letter from Jan Patočka written 25.08.1945

Letter to Kazimierz Twardowski written 27.01.1923