Kazik

Kazik

Letter to Kazimierz Twardowski written 19.05.1925

Letter to Kazimierz Twardowski written 29.02.1928

Letter to Kazimierz Twardowski written 27.03.1925

Letter to Kazimierz Twardowski written 13.10.1920

Letter to Kazimierz Twardowski written 26.07.1925

Letter to Kazimierz Twardowski written 14.01.1925

Letter to Kazimierz Twardowski written 13.08.1928

Letter to Kazimierz Twardowski written 28.02.1924

Postcard to Kazimierz Twardowski written 19.07.1928