Martin Heidegger

Martin Heidegger

Letter to Kazimierz Twardowski written 12.09.1927

Postcard from Edmund Husserl written 09.04.1927

Postcard from Edmund Husserl written 31.08.1923

Postcard from Malvine Husserl written 25.02.1924

Postcard from Edmund Husserl written 14.12.1922

Postcard from Edmund Husserl written 29.06.1927

Letter from Mieczysław Wallis written 09.02.1966

Letter from Edmund Husserl written 19.11.1927

Postcard from Stefan Morawski written 17.11.1965

Letter from Kazimierz Twardowski written 31.12.1927

Postcard from Edmund Husserl written 25.11.1921

Postcard from Edmund Husserl written 11.10.1933