phenomenology

phenomenology

Letter to Kazimierz Twardowski written 04.03.1917

Postcard from Edmund Husserl written 20.08.1920

Letter from Kazimierz Ajdukiewicz written 01.12.1927

Letter to Kazimierz Twardowski written 06.04.1928

Postcard from Władysław Tatarkiewicz written 07.06.1933

Postcard from Stanisław Ignacy Witkiewicz written 22.04.1937

Letter from Stanisław Ignacy Witkiewicz written 29.04.1935

Letter to Kazimierz Twardowski written 07.10.1927

Letter to Irena Krońska written in 08.01.1966

Postcard from Edmund Husserl written 11.10.1933

Postcard from Edmund Husserl written 14.12.1922

Letter from Edmund Husserl written 21.12.1930