Maria Ingarden

Maria Ingarden

Letter to Kazimierz Twardowski written 03.09.1926

Letter from Stanisław Ignacy Witkiewicz written 15.03.1936

Postcard to Kazimierz Twardowski written 02.08.1933

Letter from Władysław Tatarkiewicz written 22.03.1967

Letter from Malvine Husserl written 9.01.1929

Letter from Stanisław Ignacy Witkiewicz written 31.03.1939

Letter from Kazimierz Twardowski written 01.09.1936

Letter to Władysław Tatarkiewicz written 09.04.1960

Letter to Władysław Tatarkiewicz written 19.07.1969

Postcard to Kazimierz Twardowski written 05.07.1928

Letter from Konstanty Michalski written 05.01.1944

Letter to Władysław Tatarkiewicz written 05.01.1960