/
EN

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 10.06.1952

Komitet Redakcyjny B.K.F.                                    n                    Kraków,  dn.  10.VI.1952
Dział: Filozofia niemiecka
Kraków, prof. R.Ingarden
L 27/52

Do

Komitetu Redakcyjnego Biblioteki Klasyków Filozofii
Warszawa, Nowy Świat 35 m. 4 a.

 

Donoszę uprzejmie, że przeczytałem wspólnie z Dr Jerzym Gałeckim, autorem tłumaczenia dzieła Herdera „Ideen zur Pholosophie der Geschichte der Menscheit”,około jednej trzeciej pierwszej partii tłumaczenia tego dzieła, przesłanej Komitetowi Redakcyjnemu /strony maszynopisu 1 – 103/. Na podstawie tej lektury przyszedłem do przekonania, że ta część tłumaczenia może być przyjęta przez Komitet Redakcyjny i że na tej podstawie może być wypłacona autorowi tłumaczenia odpowiednia część należnego mu w myśl umowy honorarium. Tłumaczenie – jakkolwiek wymaga jeszcze pewnych poprawek i retuszów – głównie stylistycznej natury – stoi na wysokiem poziomie ścisłości i poprawności naukowej, a nawet odznacza się pewnymi dodatnimi walorami literackimi. Tekst Herdera jest pod względem literackim trudny do tłumaczenia, prócz tego nastręcza wiele merytorycznych trudności z uwagi na różne szczegóły ówczesnej wiedzy, przez Herdera przytaczane, a dziś często niełatwe do skomentowania i wiernego przetłumaczenia. Autor tłumaczenia stara się jednak wszystkie te trudności przezwyciężyć i w ogóle odnosi się do pracy, której się podjął, z wielką powagą. Jest też bardzo chętny do współpracy przy przeprowadzaniu kontroli jego tłumaczenia. Co do koniecznych poprawek, to tłumacz pracując nad dalszymi częściami tłumaczenia dokonał już sam dość istotnych poprawek części już oddanej i prześle je Komitetowi Redakcyjnemu wraz z następną partią tłumaczenia, którą teraz wykańcza.
Przed ostatecznym przygotowaniem do druku całe tłumaczenie in extenso raz jeszcze z tłumaczem przeczytam i dokonam ewentualnie potrzebnych poprawek. Konieczne poprawki w już przecz[y]tanym tekście, na które zwróciłem uwagę, tłumacz zaakceptował[.]

 

 m                             m                                                    /prof. Dr Roman Ingarden/