/
EN

List od Ireny Krońskiej z 06.09.1962

c        PAŃSTWOWE                      c                                   c       Warszawa, dn. 6.IX. 1962 r.
WYDAWNICTWO NAUKOWE                  c                                   ul. Miodowa 10, tel. 622-91
Redakcja „Słownika filozofów”

L.dz.                                                      c                  c    Ob. Prof. Dr
c       c       c       c       c       c              c       c            c    Roman Ingarden
c         c       c       c     c      c       c          c       c              Kraków
c     Szanowny Panie Profesorze!                                                    c       c       c       c       c        Biskupia 14
c     Uprzejmie przypominam, że ustalony w umowie termin przekazania nam przez Pana haseł do „Słownika filozofów” już minął. Brak tego materiału wstrzymuje pracę redakcyjną nad całością „Słownika”, w którym grupy haseł muszą być opracowywane łącznie. Dlatego też uprzejmie proszę o dostarczenie przyrzeczonych artykułów w terminie nieprzekraczalnym do 31.X.1962 r.
c     W oczekiwaniu łaskawej odpowiedzi, potwierdzającej odbiór pisma i ustalony w nim termin,
c       c       c      łączę wyrazy prawdziwego szacunku i serdeczne pozdrowienia
c       c       c       c       c       c       c       c       c       c       c       c            Redaktor Odpowiedz.
c       c       c       c       c       c       c       c       c       c       c       c                       I Krońska
c       c       c       c       c       c       c       c       c       c       c                   /Irena Krońska/