/
EN

List od Kazimierza Wyki, Bronisława Baczko i Witolda Kuli z 16.12.1966

INSTYTUT
BADAŃ LITERACKICH
POLSKIEJ AKADEMII NAUKI

Warszawa, dnia 16. XII 1966 r.
Nowy Świat 72

 

Nr SN/4010/6713/66

 n       Szanowny Panie Profesorze!

 n      Grono przyjaciół, kolegów i wychowanków prof. dra Stefana Żółkiewskiego powzięło myśl i inicjatywę, ażeby wspólnym wysiłkiem szerokiego kręgu współczesnych przedstawicieli nauk humanistycznych w Polsce opracować księgę zbiorową poświęconą głównym problemom metodologicznym i poznawczym aktualnej humanistyki. W związku z przypadającym w roku 1967 trzydziestoleciem pracy naukowej prof. dra Stefana Żółkiewskiego pragniemy wspomnianą księgę dedykować Mu w dowód społecznego potwierdzenia Jego zasług dla rozwoju nowatorskiej humanistyki polskiej, oraz dla organizacji badań naukowych i kultury w Polsce Ludowej. Intencją grona organizatorów tego przedsięwzięcia jest,ażeby wspomniana księga posiadała wartość naukową immanentną i niezależną od celu, który spowodował jej powstanie. Wobec powyższego przewidujemy w wydawnictwie tym skupić uwagę na pięciu następujących aspektach czy też zespołach zagadnień i możliwych ujęć problematyki kultury: 1/Kultura, światopogląd, struktury społeczne; 2/Kultura i tradycja; 3/Kultura a poznanie i wartości; 4/Kultura i struktury znaków; 5/ Kultura i styl.
 n      Przewidujemy również miejsce na artykuły, które nie mieszcząc się w opisanych zespołach zagadnień posiadać będą walor naukowy zalecający je, zdaniem autorów, do udziału w zamierzonym wydawnictwie.
 n      Znając stosunek Pana Profesora do osoby prof. Żółkiewskiego nie wątpimy, że nie odmówi Pan naszej prośbie i zechce wziąć udział w wydawnictwie z zakresu swojej specjalności naukowej, nadsyłając do dnia 30 czerwca 1967 roku tekst w rozmiarach nie przekraczających 25 stron maszynopisu.
 n      Księga ukaże się nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego. Artykuły będą honorowane według przyjętych stawek wydawniczych.
 n      Wstępną zgodę na udział w Księdze oraz w miarę możliwości sformułowanie tematu prosimy kierować do dnia 31 I 1967 r. na adres Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa, Nowy Świat 72.

/prof. dr B.Baczko/   n                  /prof. dr K.Wyka/       n                    /prof.dr W.Kula/