Stefan Szuman

Stefan Szuman

List od Stefana Szumana z 16.06.1939

List od Stefana Szumana z 14.10.1943

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 23.11.1936

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 01.11.1937

List od Stefana Szumana z 29.01.1943

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 12.01.1939

List od Stefana Szumana z 09.04.1942

List od Stefana Szumana z 24.02.1943

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 14.01.1943

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 16.04.1942

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 24.10.1938

List od Stefana Szumana z 06.10.1942