Stefan Szuman

Stefan Szuman

List od Stefana Szumana z 06.03.1939

List od Stefana Szumana z 18.07.bd

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 26.12.1938

List od Stefana Szumana z 06.10.1942

List od Stefana Szumana z 12.12.1941

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 22.10.1937

List od Stefana Szumana z bd-4

List od Stefana Szumana z 20.03.1942

List od Stefana Szumana z 29.01.1943

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 01.11.1937

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 15.08.1939

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 17.01.1938