Husserl

Husserl

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 18.07.1920

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 16.02.1931

List od Edmunda Husserla z 26.12.1927

List od Edmunda Husserla z 10.12.1925

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 18.10.1928

List od Edmunda Husserla z 16.11.1918

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 19.08.1932

List od Malvine Husserl z 06.05.1928

List od Edmunda Husserla z 16.03.1929

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 05.02.1931

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 04.03.1924

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 27.06.1925