kartka

kartka

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 25.11.1931

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 01.08.1921

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 05.02.1931

List od Edmunda Husserla z 10.02.1932

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 16.05.1936

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 02.02.1936

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 18.07.1920

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 27.04.1918

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 20.08.1920

List od Edmunda Husserla z 31.12.1928

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 13.04.1934

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 29.06.1927