French scholarship

French scholarship

Postcard to Kazimierz Twardowski written 19.08.1924

Letter to Kazimierz Twardowski written 03.08.1924

Letter to Kazimierz Twardowski written 20.02.1922

Letter from Kazimierz Twardowski written 17.08.1924

Letter from Kazimierz Twardowski written 17.03.1922

Letter from Roman Ingarden to Professor ? (Maria Gołaszewska) 24.05.1967

Letter to Kazimierz Twardowski written 28.03.1922