Marburg

Marburg

Letter to Tadeusz Czeżowski written 18.02.1958

Letter to Kazimierz Twardowski written 29.11.1927

Letter from Kazimierz Ajdukiewicz written 01.12.1927

Letter from Tadeusz Czeżowski written 10.10.1957

Letter from Kazimierz Twardowski written 31.12.1927

Letter to Kazimierz Twardowski written 17.10.1927

Postcard to Kazimierz Twardowski written 19.11.1927

Postcard from Władysław Tatarkiewicz written 25.11.1927

Allowance for academic work written 15.11.1927

Postcard to Kazimierz Twardowski written 16.12.1927

Letter from Kazimierz Ajdukiewicz written 03.01.1928

Letter to Kazimierz Twardowski written 07.10.1927