name day

name day

Letter to Tadeusz Czeżowski written 16.11.1954

Letter to Kazimierz Twardowski written 28.02.1936

Letter from Tadeusz Czeżowski written 12.11.1966

Letter from Tadeusz Czeżowski written 29.05.1958

Letter to Kazimierz Twardowski written 13.08.1928

Letter to Władysław Tatarkiewicz written 24.06.1967

Letter to Władysław Tatarkiewicz written 27.06.1968

Letter to Władysław Tatarkiewicz written 24.06.1966

Letter to Władysław Tatarkiewicz written N/D (a)

Letter from Tadeusz Czeżowski written 17.05.1958

Letter to Władysław Tatarkiewicz written 02.03.1963

Letter to Kazimierz Twardowski written 28.02.1924