habilitation thesis

habilitation thesis

Letter to Kazimierz Twardowski written 02.05.1922

Letter from Kazimierz Twardowski written 06.12.1924

Letter from Kazimierz Twardowski written 17.03.1922

Letter from Mieczysław Wallis written 31.12.1961

Letter from Kazimierz Twardowski written 06.02.1923

Letter from Kazimierz Twardowski written 13.06.1924

Letter to Kazimierz Twardowski written 01.04.1925

Letter from Kazimierz Twardowski written 16.03.1924

Letter to Kazimierz Twardowski written 28.03.1922

Letter from Mieczysław Wallis written 19.01.1962

Letter from Kazimierz Twardowski written 10.05.1922