lectures

lectures

Postcard from Karol Irzykowski written 26.10.1936

Letter to Kazimierz Twardowski written 29.02.1928

Letter to Kazimierz Ajdukiewicz written 18/8/1957

Request for leave written 17.03.1932

Letter to Kazimierz Twardowski written 09.09.1934

Letter from Stefan Morawski written N/D 4

Letter from Henryk Jabłoński written 27.07.1963

Postcard from Władysław Tatarkiewicz written 11.09.1949

Letter to Kazimierz Twardowski written 20.03.1925

Letter from Anna Teresa Tymieniecka written 29.10.1956

Letter from Kazimierz Twardowski written 11.02.1928

Letter from Edmund Husserl written 26.05.1929