outgoing correspondence

outgoing correspondence

Letter to Kazimierz Twardowski written 05.08.1923

Letter to Kazimierz Twardowski written 04.11.1924

Letter to Władysław Tatarkiewicz written 25.11.1952

Letter to Władysław Tatarkiewicz written 11.06.1956

Letter to Zofia Lissa written 22.06.1954

Letter to Władysław Tatarkiewicz written 05.02.1958

Letter to Kazimierz Twardowski written 05.10.1923

Letter to Kazimierz Twardowski written 22.02.1925

Letter to Władysław Tatarkiewicz written 24.06.1966

Letter to Władysław Tatarkiewicz written 18.03.1959

Letter to Stefan Morawski written 29.10.1969

Letter to Zofia Lissa written 30.03.1954