print

print

Letter from Anna Teresa Tymieniecka written 13.12.1960

Letter to Kazimierz Twardowski written 31.10.1919

Letter to Kazimierz Twardowski written 19.03.1924

Postcard from Tadeusz Czeżowski written 24.05.1950

Letter from Tadeusz Czeżowski written 21.09.1949

Letter to Kazimierz Twardowski written 19.08.1919

Letter to Kazimierz Twardowski written 01.03.1933

Letter from Halina Poświatowska written 25.07.1964

Letter from Tadeusz Czeżowski written 13.12.1956

Letter to Tadeusz Czeżowski written 18.02.1958

Letter to Kazimierz Twardowski written 28.11.1924

Letter to Stefan Morawski written 21.11.1964