Roman Ingarden

Roman Ingarden

Postcard to Kazimierz Twardowski written 16.01.1933

Letter to Kazimierz Twardowski written 13.10.1920

Letter to Władysław Tatarkiewicz written 27.06.1969

Letter to Władysław Tatarkiewicz written 03.02.1962

Letter to Władysław Tatarkiewicz written 07.03.1970

Letter to the Polish Academy of Arts and Sciences written 17.03.1954

Letter to Kazimierz Twardowski written 02.06.1917

Letter to the Polish Academy of Science written 17.05.1966

Letter to Władysław Tatarkiewicz written 07.01.1967

Curriculum vitae written nd.04.1921

Letter to Kazimierz Twardowski written 01.03.1934

Postcard to Kazimierz Twardowski written 10.08.1937