/
EN

List do Kazimierza Twardowskiego z 23.07.1935

Lwów, 23. VII. 1935.r.

 

Wielce Szanowny Panie Profesorze!

            Nie chcąc w tych bolesnych dniach po śmierci śp. Ojca prof. Ajdukiewicza przeszkadzać Panu Profesorowi, postanowiłem poruszoną wczoraj przez Pana Profesora sprawę Tarskiego i jego pracy załatwić listownie. Przedewszystkiem jednak proszę uprzejmie o łaskawe przyjęcie odemnie wyrazów mego głębokiego współczucia z powodu ciosu, który spotkał Rodzinę Wielce Szanownego Pana Profesora. W wypadku tym tem osobiściej biorę udział, że śp. p. Bronisław Ajdukiewicz był nie tylko Ojcem mego najbliższego obecnie Kolegi i Przyjaciela, ale zarazem był też Kolegą i Przyjacielem mego śp. Ojca.

            Co do sprawy Tarskiego, to przyszedłem do następujących wniosków, które przedkładam Szanownej Redakcji czasopisma „Studia Philosophica” do łaskawego rozważenia i ewentualnego uchwalenia.

            1. Propozycja WPana Profesora, by odłożyć ogłoszenie pracy Tarskiego do II. tomu czasopisma, wydaje mi się niemożliwą do przeprowadzenia, ponieważ trzebaby chyba obecny skład rozrzucić i składać na nowo, przez co Tow. Filoz. straciłoby znaczną sumę pieniędzy, a jest rzeczą ze wszech miar wątpliwą, żeby Tarski stratę tę wyrównał.

            2. Wobec tego, że Tarski na dwukrotne zapytanie Pana Profesora nie odpowiedział, ile i czy wogóle pragnie mieć odbitki robione na jego koszt, wnoszę, żeby odbitek w ogóle nie drukować. Wydaje mi się to zupełnie usprawiedliwione raz faktem, że.„Studia” wogóle odbitek urzędowo nie dają i że odbitki robione są na życzenie i koszt autorów, powtóre zaś, że Redakcja ze swej strony uczyniła w tej sprawie znacznie więcej, niż to jej obowiązek i uprzejmość nakazywały.

            3. Wnoszę, żeby wysłać pod adresem Kokoszyńskiej list do Tarskiego i to list urzędowy od Redakcji, podpisany w zastępstwie przez p. prof. Ajdukiewicza /wydaje mi się bowiem, że wobec postępowania p. Tarskiego nie wypadałoby chyba, żeby Pan Profesor pisał do niego raz jeszcze w tej sprawie osobiście/, który zawierałby:

            a/ wyraz zdziwienia i oburzenia Redakcji z powodu niepraktykowanego chyba nigdzie postępowania p. dra Tarskiego,

            b/ zawiadomienie, że druk rozprawy p. Tarskiego musi być ukończony do 31. sierpnia b.r. i że jeżeli p. dr Tarski nie uczyni ze swej strony wszystkiego, by to się stało,

            c/ Redakcja wydrukuje resztę rozprawy p. dra Tarskiego, nie posyłając mu już wcale korekt,

            d/ zawiadomienie, że Redakcja wobec braku odpowiedzi ze strony p. Tarskiego co do ilości i druku odbitek wogóle żadnych odbitek drukować nie będzie.

            Punkt /c/ wydaje mi się zupełnie możliwy do przeprowadzenia ponieważ Wielce Szanowny Pan Profesor wyraźnie zawiadomił p. dra Tarskiego, że przysłany przez tegoż z Wiednia tekst jest ostateczny i że żadnych zmian rzeczowych w tekście już nie można przeprowadzać.

            Jeżeli Pan Profesor wraz z p. prof. Ajdukiewiczem wnioski moje będą uważali za nieodpowiednie i odrzucą je w całości lub częściowo, będę się uważał za przegłosowanego.

            Łączę wyrazy głębokiego poważania i życzenia pomyślnych wakacyj

Roman Ingarden