/
EN

List od Kazimierza Twardowskiego z 28.08.1921

Lwów, ul. św. Mikołaja, 4.
We Lwowie, 28. VIII. 1921.

 

 

                       Szanowny Panie Doktorze!

            Gdy przed kilku dniami przybył do Lwowa Prof. Witwicki, pytałem się go o Pański adres toruński – właśnie wtedy bowiem wysyłało się nowy zeszyt Ruchu filozoficznego. Prof. Witwicki nie znał adresu. Więc odszedł Ruch pod Pańskim adresem warszawskim. Dzisiaj przyszła kartka Pańska do Administracyi Ruchu filozoficznego i wraz z nią Pański list do mnie. O ile więc Pan nie otrzyma wysłanego do Warszawy zeszytu Ruchu, każę Panu wysłać egzemplarz drugi.

            Odpisując na list, za który serdecznie dziękuję, zaczynam od sprawy nostryfikacyi. Otóż w celu uzyskania jej, trzeba wystosować formalne podanie do Rady wydziału filozoficznego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, prosząc w niej krótko o dokonanie nostryfikacyi. Do podania tego trzeba dołączyć krótkie curriculum vitae et studiorum oraz oryginalny dyplom doktorski /: na nim bowiem umieszcza się klauzulę nostryfikacyjną:/ – nadto, o ile nie są wyliczone na dyplomie przedmioty, z których Pan zdawał rygoroza, urzędowe pismo fakultetu filozoficznego, od którego Pan uzyskał dyplom, któreby stwierdzało, z jakich przedmiotów Pan rygoroza zdawał, a w końcu jeden egzemplarz dysertacyi. O ile warunki uzyskania doktoratu zagranicznego odpowiadają mniej więcej warunkom tutejszym. t.j. o ile tam nie uzyskuje się doktoratu na podstawie egzaminu z mniejszej ilości przedmiotów aniżeli tutaj, nostryfikacyę przyznaje się bez jakichkolwiek egzaminów. O ile jest przeciwnie, trzeba odpowiednio egzaminy doktorskie uzupełnić tutaj.

            Bardzo się ucieszyłem wiadomością, że Pańska dysertacya niebawem wyjdzie w druku. Możeby Pan napisał o niej krótki autoreferat do Ruchu filozoficznego? Najwyżej na jedną stronicę? Chętniebym go umieścił. A może możnaby Pana Doktora prosić także o sprawozdanie z IV. tomu „Jahrbücher” a następnie z tomu V-ego? Gdyby Pan napisał sprawozdanie z V. tomu, nie trzebaby osobnego autoreferatu z dysertacyi. Sprawozdania te musiałyby jednak być krótsze niż poprzednie Pańskie sprawozdanie z tomu III-ego – zmusza mnie do tej prośby z jednej strony rosnący koszt druku, z drugiej strony rosnący wciąż materyał, gromadzący się w tece redakcyjnej.

            Czy pozwoli Pan, bym dał krótką wzmiankę w Ruchu o tem, że Pan tłumaczy Windelbanda Lehrbuch der Gesch. der Philosophie? Pragnę bowiem wiadomości o będących w toku przekładach na język polski stale w Ruchu umieszczać, by unikano t. zw. Doppelübersetzungen.

            Donoszę w końcu, że rozprawa Bergsona La perception du changement już jest przepisana – czy mam ją Panu w odpisie posłać?

            Życzę Panu Doktorowi, by mu się wiodło w Toruniu jaknajlepiej, by przedewszystkiem ziściły się jego nadzieje i zamiary co do spokojnej pracy naukowej. To, że Pan żywi stały zamiar osiedlenia się ponownie we Lwowie, bardzo mnie cieszy – ale i tutaj kwestya mieszkaniowa wiele zamiarów tego rodzaju obraca w niwecz!

            Łączę serdeczne wyrazy

Dr K. Twardowski