/
EN

List od Kazimierza Wyki z 28.08.1968

INSTYTUT
BADAŃ LITERACKICH
POLSKIEJ AKADEMII NAUKI

Warszawa, dnia 28 sierpnia 1968 r.
Nowy Świat 72

 

   n      Nr SN/4010/4639/68.

WPan
Prof.dr Roman Ingarden
              n         KRAKÓW

 

 

    n            Wielce Szanowny Panie Profesorze !

 

        n            W imieniu Komitetu Redakcyjnego z przykrością donoszę, że nie mamy obecnie możliwości druku księgi studiów PROBLEMY KULTURY XX WIEKU poświęconej prof.drowi Stefanowi Żółkiewskiemu, do której Pan Profesor był łaskaw nadesłać artykuł nt.:
    n            SPRAWA STOSOWANIA METOD STATYSTYCZNYCH DO BADANIA
    n                    n                    n            DZIEŁA SZTUKI
    n            Redakcja sporządzi egzemplarz maszynopisu /oraz egzemplarza archiwalny/ nadesłanych prac, który zostanie w tej formie złożony Adresatowi.
    n            W związku z wyżej przedstawioną sytuacją Komitet Redakcyjny postanowił powiadomić wszystkich współautorów księgi, że mogą dowolnie dysponować nadesłanymi pracami, bez zobowiązań wobec Komitetu Redakcyjnego księgi.
    n            Mimo to odstępując w przypadku Pana Profesora od tej klauzuli chcemy prosić, by wyraził Pan łaskawą zgodę na ogłoszenie swego studium w najbliższym numerze „Kultury i Społeczeństwa” redagowanym przez prof.dra Stefana Żółkiewskiego.
    n            Będziemy bardzo zobowiązani za wiadomość o zajętym przez Pana stanowisku.

        n            Łączymy wyrazy prawdziwego poważania

 

 Za Komitet Redakcyjny
Prof.dr Kazimierz Wyka