/
EN

List od Stefana Żółkiewskiego z 07.07.1967

POLSKA AKADEMIA NAUK                                b                              Warszawa, dnia 7 lipca 1967 r.
   b             b             b             b             b             b                             Pałac Kultury i Nauki

L. dz. SN/53/67

 

       b      Wielce Szanowny Panie Profesorze!

       b      Komitet Badań nad Kulturą Współczesną Polskiej Akademii Nauk organizuje pod auspicjami UNESCO w jesieni przyszłego roku Międzynarodowy Kongres poświęcony zagadnieniom semiotyki. Jako ścisłą datę przewidujemy dni od 25 sierpnia do 1 września 1968r.
   b      Proponujemy następującą problematykę naukową:
1/ Ogólna teoria znaków;
2/ Semiotyka języków naturalnych, sztucznych i języków zastepczych /surrogate languages/;
3/ Semiotyka sztuki. Widzielibyśmy tu zarówno semiotykę literatury pisanej i ustnej, jak i semiotykę sztuk wizualnych, muzyki, teatru, filmu, itp.;
4/ Semiotyka zachowania. Rozumiemy, że w ten punkt weszłyby wszystkie sposoby komunikacji niejęzykowej lub nie czysto językowej /kinesics, proxemics/ oraz wszystkie typy obyczajów i etykiety w najszerszym znaczeniu tego słowa;
5/ Semiotyka mitu;
6/ Zoosemiotyka.
   b      Rozumiemy, że w punkcie 2 zmieści się także semiotyka matematyki oraz że punkt 2 i 3 mogą objąć opracowania dotyczące systemów semiotycznych w czasie. Cieszylibyśmy się bardzo, gdyby Pan Profesor zechciał wziąć udział w naszym kongresie.
   b      Gdyby Pan Profesor uznał to dla siebie za możliwe i interesujące, prosimy o zgłoszenie swojego tematu do dnia 1 października br oraz o przesłanie swojego tekstu – względnie tez, które wystarczyłyby jako podstawa dyskusji – do dnia 1 lutego 1968 r.
   b      Ze względów organizacyjnych jest dla nas rzeczą konieczną dokładna informacja w podanych termin ach i ilości uczestników i tematyce wystąpień. To też brak odpowiedzi będziemy musieli traktować jako rezygnację z udziału w Kongresie.

         v                   v          Łączę wyrazy prawdziwego szacunku

Odpisałem pozytywnie 20.VII 67                  v                                 Sekretarz
„O celowości uogólnienia pojęcia               v                  Wydziału Nauk Społecznych
znaku”                           v                   v                                 Polskiej Akademii Nauk
     v                   v                   v                                                    St Żółkiewski
     v                   v                   v                                          /Prof.dr Stefan Żółkiewski/