/
EN

List od Stefana Żółkiewskiego z 17.01.1966

POLSKA AKADEMIA NAUK
Wydział I Nauk Społecznych
Warszawa, Pałac Kultury i Nauki

WI/030/2/66               c                       c                               Warszawa, dnia 27.XI.1965 r.

Szanowny Panie Profesorze,

         c     Uprzejmie proszę o zgłaszanie kandydatów na członków zagranicznych PAN, których Wydział miałby przedstawić Zgromadzeniu Ogólnemu w maju tego roku celem dokonania wyboru. Zgłoszone kandydatury powinny być odpowiednio uzasadnione na piśmie i opatrzone podpisami canajmniej trzech kolegów z Wydziału.
 c     Obszerny referat dołączony do wniosku powinien omawiać całokształt działalności naukowej kandydata, a także jego związki z nauką polską.
 c     Pragnę nadmienić, że Wydział posiada już następujące zgłoszenia wcześniej nadesłane:
 c     Claude Bacvis /Belgia/ – slawista
 c     Georgi Cereteli /ZSRR/ – filolog arabista
 c     Suniti Kumara Chatterji /India/ – językoznawca
 c     Prasanta Chandra Mahalobis /ZSRR/ – ekonomista
 c     Stanislaw Gustanowicz Strumilin /ZSRR/ – ekonomista

         c     Jednocześnie proszę o składanie wniosków przedstawiających kandydatów na członków rzeczywistych PAN,spośród dotychczasowych korespondentów.
 c     Uprzejmie proszę o przysyłanie obu rodzajów wniosków wraz z uzasadnieniem do dnia 15 lutego 1966r.

 Łączę wyrazy szacunku

Sekretarz Wydziału I PAN
St Żółkiewski
/Prof.dr Stefan Żółkiewski/