/

Pismo dot. wygłaszania referatów, wykładów i odczytów za granicą z 27.07.1963

  n                                n                           odpis
SEKRETARZ NAUKOWY            n                          n                      Warszawa, dnia 27 lipca 1963 r.
Polskiej Akademii Nauk
BP-0214-9/63

  n                          n                          n                          n             Wg  rozdzielnika

  n              W spr. wygłaszania za granicą referatów, wykładów i odczytów.

 

     Coraz bardziej rozwijające się międzynarodowe kontakty naukowe i kulturalne powodują konieczność wygłaszania za granicą referatów, wykładów i odczytów oraz przesyłania prac naukowych przeznaczonych do publikacji za granicą przez starszych, jak również w coraz większej liczbie przez młodszych pracowników nauki. Zjawisko to uznać należy za pozytywne i godne poparcia. Równocześnie stały wzrost tej formy kontaktów międzynarodowych nakłada na organa kierownicze Akademii zwiększone obowiązki.
     W związku z tym w celu zapewnienia właściwego poziomu naukowego tych opracowań oraz zabezpieczenia tajemnicy państwowej i służbowej, pracownicy nauki zatrudnieni w Polskiej Akademii Nauk, którzy zamierzają wygłosić za granicą referat, wykład lub odczyt albo też zamierzają przesłać za granicę swoje opracowania naukowe przeznaczone tam do publikacji powinni dokładać specjalnej staranności i troski o ich należyte przygotowanie oraz uzyskać aprobatę kierownika placówki na wygłoszenie lub przesłanie swego opracowania.
     Prace naukowe polskich pracowników nauki przeznaczone do wygłoszenie lub przesłania na kongresy i zjazdy unii międzynarodowych powinny być ponadto przedmiotem specjalnej troski prezydiów właściwych komitetów naukowych spełniających funkcje komitetów narodowych.
     Wszystkie opracowania, o których wyżej mowa, powinny być ewidencjonowane w placówce, zatrudniającej pracownika nauki, zamierzającego wygłosić lub przesłać swoje opracowanie za granicę.
     Proszę Obywateli dyrektorów kierowników/ placówek Akademii o zapoznanie z treścią niniejszego pisma wszystkich pracowników zatrudnionych w placówce.

 

 SEKRETARZ NAUKOWY

Henryk Jabłoński

Za zgodność:

                  [PIECZĄTKA]
[POLSKA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ]