Adam Schaff

Adam Schaff

List do Stefana Żółkiewskiego z 21.10.1966

List od Adama Schaffa z 08.09.1965

List od Adama Schaffa z 14.05.1963

List do Władysława Tatarkiewicza z 11.06.1956

List od Adama Schaffa z 12.06.1962

List do Władysława Tatarkiewicza z 29.04. 1965

List do Władysława Tatarkiewicza z 29.11.1949

List od Ireny Krońskiej z 29.12.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 03.05.1950

Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego PTF z 12.05.1957

List od Władysława Tatarkiewicza z 28.05.1966

List od Stefana Żółkiewskiego z 12.02.1966