/
EN

Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego PTF z 12.05.1957

                 POLSKIE

TOWARZYSTWO FILOZOFICZNE

                                                             Protokół Nr 5/N

                       z posiedzenia Zarządu Głównego PTF w dniu 12 maja 1957 r.

Obecni: prof. prof. T. Kotarbiński, K. Ajdukiewicz, S. Ossowski, T. Czeżowski, A. Schaff, E. Adler, S. Nowakowski, M. Dobrosielski

Porządek obrad:

1.       Sprawy przygotowań do Międzynarodowego Spotkania Filozofów

2.       Rozpatrzenie uchwał Walnego Zgromadzenia PTF

3.       Sprawy Sekcji Socjologicznej i Logiki

4.       Sprawy różne

ad.1. Prof. Adler złożył sprawozdanie ze stanu przygotowań do „Entretien” w Warszawie, w szczególności o składzie personalnym poszczególnych delegacji, programie, sprawach finansowych i projektowanym wydawnictwie. Sprawozdanie zostało przyjęte. Postanowiono poruszyć sprawę wydawnictw na posiedzeniu Zarządu MIF celem uzyskania subsydiów UNESCO.

ad.2. a/ Sprawa Ruchu Filozoficznego. Po dłuższej dyskusji postanowiono w wznowić wydanie „Ruchu Filozoficznego”. Akceptowano plan finansowy na rok bieżący przedstawiony przez prof. Czeżowskiego. Upoważniono prof. Czeżowskiego do rozpoczęcia prac natury redakcyjnej i organizacyjnej, związanych z tym wydawnictwem. Tymczasowym komitetem redakcyjnym będzie Zarząd PTF. Poproszono prof. Czeżowskiego o przygotowanie konkretnych wniosków w sprawie „Ruchu Filozoficznego” na wrzesień br.

b/ Biuletyn Informacyjny. W związku z decyzją wznowienia Ruchu Filozoficznego postanowiono zaniechać ubiegania się o wydanie Biuletynu Inform. PTF.

c/ W myśl wniosku delegacji wrocławskiej postanowiono zwrócić się do Oddz. Towarzystwa z apelem o uwzględnienie problematyki moralnej w planach Oddz.

d/ Wniosek delegacji poznańskiej w sprawie obsadzania kierowniczych stanowisk w Instytucie Filozofii PAN został przedstawiony Dyrekcji Instytutu.

e/ Przyjęto wniosek delegacji toruńskiej w sprawie ujednolicenia zasad wypłacania honorariów za odczyty ustalono, że referaty członków PTF wygłaszane w ich macierzystych Oddziałach nie będą honorowane. Honorowane będą jedynie referaty przyjezdnych, zaproszonych przez poszczególne Oddziały w wysokości 200,- zł za odczyt plus koszty podróży.

ad.3. Prof. Ossowski poinformował o tendencjach przekształcenia Sekcji Socjologicznej w samodzielne Towarzystwo Socjologiczne. Sprawę rozpatrzenia regulaminu Sekcji Socjol. odroczono do następnego zebrania.

         Prof. Ajdukiewicz poinformował o złożeniu w I Wydz. PAN pisma w sprawie przystąpienia Sekcji Logiki do MUFN.

ad.4. a/ Poproszono prof. prof. Ajdukiewicza i Schaffa by zajęli się z ramienia Zarządu sprawami związanymi z przygotowaniem delegacji polski na Kongres Filozoficzny w Wenecji w r. 1958. Ustalono, że Zarząd wspólnie z Dyrekcją Instytutu Filozoficznego PAN zgłosi wniosek co do składu delegacji polskiej.

b/ Sprawa Polskiego Komitetu Nauk Politycznych. Sprawę tę zreferował prof. Nowakowski. Postanowiono przekazać Sekcji Socjologicznej sprawę delegowania przedstawicieli PTF do tego Komitetu.

                                                            POLSKIE

                                            TOWRZYSTWO FILOZOFICZNE

Protokołował                                                                                                  Przewodniczący P.T.F.

Sekretarz P.T.F.                                                                                                  /-/ Prof. dr Tadeusz Kotarbiński

/-/ Dr Marian Dobrosielski