Kongres Estetyki

Kongres Estetyki

List do Władysława Tatarkiewicza z 01.03. 1968

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.12.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 17.10. 1963

List od Stefana Żółkiewskiego z 10.01.1964

List do Władysława Tatarkiewicza z 08.08.1968

List do Stefana Żółkiewskiego z 05.02.1964

List do Władysława Tatarkiewicza z 12.08.1968

List do Mieczysława Wallisa z 02.10.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 29.05.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.01. 1964

List do Władysława Tatarkiewicza z 17.09.1963

List do Władysława Tatarkiewicza z 07.01.1967