habilitation dissertation

habilitation dissertation

Letter to Kazimierz Twardowski written 03.08.1924

Letter to Kazimierz Twardowski written 04.11.1924

Letter to Kazimierz Twardowski written 04.11.1923

Letter to Kazimierz Twardowski written 05.08.1923

Letter to Kazimierz Twardowski written 01.04.1925

Letter to Kazimierz Twardowski written 20.07.1922

Letter to Kazimierz Twardowski written 19.12.1924

Letter from Kazimierz Ajdukiewicz written 18.04.1925

Letter from Władysław Witwicki written 23.12.1924

Letter to Kazimierz Twardowski written 29.03.1923

Letter from Jan Patočka written 25.08.1945

Letter to Kazimierz Twardowski written 27.01.1923