Maria Ingarden

Maria Ingarden

Letter to Kazimierz Twardowski written 05.08.1923

Postcard from Stanisław Ignacy Witkiewicz written 06.10.1935

Letter from Stanisław Ignacy Witkiewicz written 27.09.1935

Letter from Stanisław Ignacy Witkiewicz written 27.01.1939

Postcard to Kazimierz Twardowski written 19.11.1927

Letter to Kazimierz Twardowski written 02.05.1922

Postcard from Stanisław Ignacy Witkiewicz written 19.10.1935

Letter from Władysław Tatarkiewicz written 05.07.1967

Postcard from Stanisław Ignacy Witkiewicz written 15.06.1939

Letter from Stanisław Ignacy Witkiewicz written 15.03.1936

Letter from Władysław Tatarkiewicz written 30.06.1969

Postcard to Kazimierz Twardowski written 02.08.1933