organizational issues

organizational issues

Letter to Kazimierz Twardowski written 26.05.1924

Letter from Zofia Lissa written 30.04.1954

Letter to Tadeusz Czeżowski written 17.08.1969