/
EN

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 29.11.1951

Komitet Rd. B.K.F.                                                      n                                Kraków, dn. 29.XI. 1951 r.
Filozofia niemiecka.
    n       L 67/51

 

Do
    n  Sekretariatu Komitetu Redakcyjnego B,K.F.
    n  Warszawa ul. Nowy Świat 35.

Dziękując uprzejmie za ostatni list z dn. 12.XI.br. i za szybkie załatwienie sprawy mowy z Dr Gałeckim, donoszę zarazem, że wczoraj otrzymałem list od Dr I. Dąbskiej, w którym ona wyraża życzenie, bymja był „redaktorem” jej tłmaczeni[a] Leibniza Nouveaux Essais, tudzież 144 str. samego tłumaczen[ia] wraz z indeksem i słowniczkiem terminów.
Ponieważ nie jestem co do tego zorientowany, kto rozstrzyga o wyznaczeniu redaktora poszczególnych tłumaczeń /czy ja cz[y] Sekretariat Komitetu/, proszę uprzejmie o łaskawe wyjaśnien[ie] tej sprawy oficjalnie, ew. o powierzenie mi funkcji redaktora wymienionego tłumaczenia, po wtóre o wyjaśnienie, czy na tę funkcję będzie zawarta osobna umowa między mną a Komitetem, a po trzecie, na jakich warunkach Komitet powier[za] tego rodzaju pracę. Pragnąłbym wreszcie wiedzieć, w jakim t[er]minie miałbym w danym razie dostarczyć sprawozdania z przeprowadzonej kontroli tłumaczenia p. Dąmbskiej.
Co do innych spraw poruszanych przez Sekretariat Komitetu R[e]dakcyjnego BKF w ostatnim liście, to spodziewam się, że zos[ta]ną one wyjąsnione podczas mego pobytu w Warszawie na posiedzeniu Komitetu w dn. 5.XII. Proszę jednakże uprzejmie o łaskawe zawiadomienie mię, czy projektowane posiedzenie ist[ot]nie odbędzie się w zaznaczonym terminie, a po wtóre, czy ma[m] przygotować referat – jak o tym była mowa na ostatnim posiedzeniu – na temat pewnych wytycznych sposobu tłumaczenia, resp. o trudnościach, jakie się z tą sprawa wyłaniają /wobe[c] konieczności udzielenia tłumaczom pewnych danych co do tego