/
EN

List do Władysława Tatarkiewicza z 29.04.1950

                                                                                                                      Kraków, dn. 29.IV.1950

 

Szanowny i Drogi Panie Profesorze!

n          Dziękuję bardzo za list wczoraj otrzymany. Cieszę się, że odbitka (a raczej samo zdjęcie) się Panu Profesorowi podobało. Na filmie nie ma żadnych plam, tak że odbitka da się zrobić poprawnie. W tej chwili jednak w sklepach fotograficznych nie maja papieru, ten zaś, który mam, jest za miękki do danego zdjęcia, proszę więc o zwłokę. Spodziewam się, że Pan Profesor przyjedzie na odczyt Elzenberga, wówczas postaram się mieć odbitki.
  n          Piszę także dlatego, że wiem na podstawie rozmowy Heinricha z prof. Białobrzeskim, iż on oczekuje ze strony Komisji Filozoficznej listu, który by go formalnie zaprosił do wygłoszenia odczytu w Komisji Filozoficznej. Rozmawialiśmy o tym podczas Walnego Zgromadzenia PAU w trójkę z prof. B. i myślałem, że sprawa jest załatwiona. Ale potem widział się H. z B. w Warszawie i okazało się, że prof. B. czeka na nasz list (tzn. Komisji). Zresztą istotnie trzeba ustalić ten termin i dokładny tytuł odczytu. Heinrich chciał, żebym ten list napisał i maiłem to zrobić, ale w ostatniej chwili pomyślałem sobie, że nie mam tego prawa zrobić i że list powinien wyjść od Pana Profesora jak prezesa Komisji Filoz. Pozwalam sobie tedy zwrócić się z całą sprawą do Pana Profesora, prosząc go o załatwienie całej kwestii (może się to da ostatecznie ustnie załatwić. Prof. Białobrzeski zamierzał wygłosić swój odczyt w czerwcu podczas posiedzeń PAU.
n          Cieszę się bardzo, że Pan Profesor podjął myśl napisania Historii Filozofii Polskiej. Nie wiem wprawdzie, czy to się da dziś zrealizować, ale w każdym razie trzeba podjąć pracę nad tym, a byłoby dobrze, gdyby to zrobić się dało zbiorowo. Trzeba by bowiem napisać pracę źródłową i taką, która już stanowiłaby na przyszłość podstawę.
n          Odczyt prof. Gansinca wczoraj się odbył. Prelegent spóźnił się 40 minut, ale ostatecznie wszystko był w porządku. Osób było stosunkowo mało, filologowie nie przyszli, a i Heinricha nie było, bo się przygotowywał do odczytu, który ma mieć dziś na Wydziale Hist. Filoz.
        Powstała myśl, żeby posiedzenia Komisji przenieść na w t o r k i  o  g o d z  18-tej, bo w piątki szereg osób nie może przychodzić m.i. Heinrich i Kleiner. Myślę, że odczyt Elzenberga odbędzie się chyba już w terminie ustalonym, tzn. 19.V., ale może dałoby się odczyt prof. Białobrzeskiego już umieścić w jakiś wtorek. Zresztą to w tym wypadku zależy od prelegenta, który jest członkiem zamiejscowym.
  n          Na posiedzeniu administracyjnym zostały wybrane na współpracowników Komisji: Dr Suchorzewska i Dr Gierulanka, zgodnie z wnioskiem Pana Profesora, do którego przyłączył się prof. Heinrich.
  n          Tyle.

    n            n        n          Łączę serdeczne pozdrowienia i wyrazy prawdziwego poważania

/podpis/ Roman Ingarden