/
EN

List motywacyjny z 12.04.1921

Do                                                            n         n         n            Kuratorjum O.S.P. w Toruniu

      n    Kuratorjum                          n         n         n                     Wpłynęło dnia 14.IV.1921

Okręgu Szkolnego Pomorskiego              n         n                       L. dz. I. 2605

w Toruniu.

 

      n   Wobec ogłoszonego Konkursu na posady nauczycieli w państwowych szkołach średnich w Okręgu Szkolnym Pomorskim proszę uprzejmie o nadanie mi posady etatowego nauczyciela matematyki w państwowem gimnazjum w Toruniu. Pozwalam sobie przytem powołać się na list p. Dyr. Dr Krajewskiego, u którego jeszcze przed ogłoszeniem konkursu informowałem się prywatnie w sprawie posady we wspomnianem gimnazjum, i który w liście z dn. 2.IV.b.r. donosi mi, iż sprawę mego powołania na nauczyciela matematyki już umawiał w Kuratorjum Okręgu Szkolnego Pomorskiego.
      n   O kwalifikacjach mych do objęcia posady, o którą proszę, i o mej dotychczasowej pracy nauczycielskiej poucza załączenie „Curriculum Vitae”, jakoteż dokumenty, względnie ich odpisy.
      n   O nadanie mi posady proszę od końca bieżącego roku szkolnego, t.zn. od 1.VIII.b.r. Nadanie jej bowiem – jak o tem wspomina p. Dyr. Krajewski – dopiero od 1 września b.r. postawiłoby mię w trudnej sytuacji finansowej, gdyż posada moja obecna kończy się dn. 31. lipca, byłbym więc przez jeden miesiąc pozbawiony środków utrzymania.
      n   Ponieważ jedyną przyczyną skłaniającą mię do opuszczenia Warszawy jest brak odpowiedniego mieszkania, ośmielam się zaznaczyć, że posadę w Toruniu mógłbym objąć tylko wówczas, jeżeli możliwem byłoby znalezienie odpowiedniego (4-ro pokojowego) mieszkania, wzgl. w razie trudności w tej XXX XXX XXX mieszkania przez Kuratorjum Okręgu Szkolnego Pomorskiego.
      n   W razie nadania mi posady wyżej wspomnianej, proszę o przyznanie mi faktycznych kosztów przeniesienia. Koszty te bowiem są dzisiaj tak wielkie, że nie mógłbym ich pokryć z własnych zasobów. Zaznaczyć przytem muszę, że większość mych rzeczy znajduje się w Krakowie, gdyż z powodu braku odpowiedniego mieszkania w Warszawie nie mogłem ich dotychczas tutaj sprowadzić. Proszę zrazem o zaliczenie mi dotychczasowych lat pracy w zawodzie nauczycielskim i o ewent. przydzielenie mi wychowawstwa.
      n   Do podanie tego załączam: 1) Curriculum vitae, 2) Odpis świadectwa maturalnego, 3) Odbitkę dyplomu doktorskiego, 4) Świadectwo z pracy w „Szkole Lubelskiej”, 5) Świadectwo ze Szkoły Realnej im. J. Zamoyskiego, 6) Świadectwo z „Seminarjum Nauczycielskiego im. St. Konarskiego, 7) Zaświadczenie p. Dyr. W. Górskiego że pracuję w jego szkole.

      n   12.IV.1921 r.                    n         n         n                         Dr Roman Ingarden

      n         n         n         n         n         n         n                 Prof. Szkoły W. Górskiego w Warszawie

Adres: Warszawa, Złota 41. m. 4.