/

Notatki do odczytu „Spór o istnienie świata między idealizmem a realizmem” z 20.07.1945

Kategorie varia
Data powstania 20.07.1945
Sygnatura w archiwum K_III-26_84
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu praca naukowa
Problematyka kwestie naukowe, odczyty
Dziedzina filozofia

Spór o istnienie świata

między idealizmem a realizmem

Notatki do odczytu P.A.U.

20.VII. 1945r.

 

 

 

 

R Ingarden

 

 

Spór o istnienie świata między realizmem a idealizmem

 

 

 

Referat w P.A.U.

20.VII.45.

I. Referat szkicem pewnych idei (I tomu), szczegółowe analizy pojęć podstawowych – nie do
zrekonstrowania.
II. Dawniejsze prace autora w kwestii idealizmu realizmu.
III. Wieloznaczność terminu „idealizm”:
1. a) XXX – przyjęcie idei
b) „realizm” XXX za względu na sposób istnenia
2. idealizm subjektywistyczny (idea = przeżycia) świat realny wyborem lub zespołem idei.
Berkeley, Hume, Fichte – Hegel.
3. idealizm = spirytualizm (o naturę świata)
4. idealizm = przyjmowanie istnienia wartości jako kierowniczego czynnika w rzeczywistości
związek z XXX
5. idealizm – realizm – epistemologiczny
    n n  XXX – Berkeley – Hume – Kant – niem. ideal.
     transcendentalizm – Husserl – neokantyści Natorp Rickert.

Chodzi o spór o istnienie świata realnego
transcendentalny punkt wyjścia = świat realny – czysta świadomość (immanencja)

Podważenie wszystkich pojęć zasadniczych
Konieczność wyjaśnienia pojęć zasadniczych
 n n  także z uwagi na stan faktyczny dyskusji między systemami
Konieczność rozgraniczenia grup zagadnień XXX: metafizyka, epistemologia i kontrola

 

 

 

Dawniejsze prace związane ze sprawą idealizmu-realizmu.

I. a) Teoria poznania:
1. Stanowisko teorii poznania wydanie XXX (1925) 35
2. Psycho-fizjologiczna teoria poznania (1930)      40
3. Czy i jak można wykazać obiektywność
 spostrzeżenia zewnętrznego? (1923)              4
              79
b). formalna teoria przedmiotu:
4. Pytania esencjalne (1925)               (180)
5. Vom formalen Aufbau des individuellen Gegenstandes (1935)      74
6. Problematyka tożsamości przedmiotu indywidualnego (1939)   3
                       257
c). estetyka:
7. Das literarische Kunstwerk (1931)        403
8. Sprawa formy i treści w dziele literackim  (1938)  14
                  417
d). metafizyka:
9. Bemerkungen zum Problem Idealismus-Realismus (1929)      32
10. Człowiek i czas. (1937)                                      14
 n  n  n         46
e) studja nad innemi kierunkami filozoficznemi:
11. Niektóre założenia idealizmu Berkeleya (1932)    n  n    42
12. Główne linje rozwoju poglądów filozoficznych E.Husserla (1939)    n  n       54
 n  n  n  n  n  n  n  n      96

II. niegłoszone:
a) wstęp do teorii poznania 79

b). Zagadnienie objektywności spostrzeżenia zewnętrznego     n 257
                                                             417
                                                             46
                                                             96
                                                             845

 

 

 

Grupy rozwiązań z uwagi na modus existentiae świadomości
I. świadomość : A samoistna                                     B. ostrzejsze sformułowanie:

samodzielna                                     samoistna
nie-pochodna od świata.              pierwotna
niezależna od świata                     niezależna

II. świadomość: samoistna

samodzielna
niepochodna od świata
zależna od świata

III. świadomość: samoistna

samodzielna
pochodna od świata real.
niezależna od świata real.

IV. świadomość: samoistna

samodzielna
pochodna od świata real.
zależna od świata real.

V. świadomość: samoistna

niesamodzielna w stosunku do świata real.
niepochodna od świata real.

VI. świadomość: samoistna

niesamodzielna w stosunku do świata real.
pochodna od świata real.

VII. świadomość: niesamoistna

pochodna od świata real.
samodzielna
zależna

VIII. świadomość: niesamoistna

pochodna od świata real.
niesamodzielna w stos. do świata real.

 

 

 

 

 

Samoistność istnienia
Coś istnieje samoistnie, jeżeli jest samo w sobie immanentnie określone, i tem samym ma w sobie samym fundament bytowy
Coś istnieje niesamoistnie, jeżeli swój fundament bytowy ma nie w sobie samem, lecz w czemś
innem.

Pierwotność istnienia
Przedmiot istnieje pierwotnie, jeżeli istnieje, ale z istoty swej nie może być wytworzony przez żaden inny przedmiot (o ile istnieje, to tylko dlatego, że z istoty swej nie może nie być) –> stąd wynika, że jest bytowo trwały – nie może przez żaden przedmiot inny być zniszczony.

Przedmiot istnieje pochodnie, jeżeli istnieje tylko dlatego, że został wytworzony przez inny przedmiot (jest taki w swej istocie, że istnieć może tylko z wytworzenia przez drugi jakiś przedmiot. [„bezwzględna” pochodniość z własnej istoty XXX

nie-pochodny od x -> względna nie pochodniość nie jest równoważna z pierwotnością

Samodzielność istnienia
Przedmiot istnieje samodzielnie, jeżeli z istoty swej nie wymaga współistnienia innego przedmiotu w obrębie jednej całości (= jeżeli jego istnienie nie jest koniecznem współistnieniem w obrębie jednej całości z jakimś innym przedmiotem

Niesamodzielność istnienia = jeżeli istnienie jest koniecznem z istoty x XXX współistnieniem w obrębie jednej całości.

Bytowa zależność i niezależność
x istnieje zależnie jeżeli mimo swej samodzielności domaga się istnienia y samodzielnego. – Istnienie zarazem Bezwzględna (ogólna!) niezależność. (niedomaga się)
względna zależność
absolutna zależność

8 pojęć sposobów istnienia (bez uwzględnienia czasu!)

A. I. istnienie absolutne:

samoistność
pierwotność
samodzielność
niezależność

B. istnienie względne:
samoistność III. samoistność

pierwotność                  pierwotność
samodzielność              niesamodzielność
zależność

IV. samoistność V. samoistność                 VI. samoistność

pochodniość                   pochodniość                     pochodniość
samodzielność               samodzielność                 niesamodzielność.
niezależność                  zależność

VII. niesamoistność         VIII. Niesamoistność

pochodniość                      pochodniość
samodzielność                  niesamodzielność
zależność

________________________________________________
sposoby istnienia

momenty egzystencjalne
________________________________________________

A. 3 odmiany absolutnego realizmu.
niezależn. I. śwat: samoistny świadomość:

pierwotny                n                  możliwy w 7 odmianach
samodzielny                                (I,II,III,IV,V,VI i VII.
niezależny (od świadomości)

zależ. II. świat: samoistny                n              możliwy w 5 odmianach

pierwotny                                          (I. II. III. IV. V.)
samodzielny
zależny (od świadomości)

jednościowy II. świat: samoistny                n  możliwy w 4 odmianach

pierwotny                    n               (I. III. V. VI.)
niesamodzielny

B.3 Kreacjonizmy umiarkowanie realistyczne
I. Absolutny kreacjonizm realistyczny:       n    możliwy tylko I. grupie
świat: samoistny

pochodny (od świad.)
samodzielny
niezależny (od świad)

II. Kreacjonizm zależnościowy realistyczny:          możliwy tylko w I. grupie
świat: samoistny

pochodny (od świad)
samodzielny
zależny (od świad).

III. Kreacjonizm jednościowy realistyczny:            możliwy w 2 odmianach
świat: samoistny                  n                                  (I i V.)

pochodny (od świad.)
niesamodzielny

C. 2 kreacjonizmy idealistyczne

I. Kreacjonizm zależnościowy ideal. możliwy tylko w I. grupie

świat: niesamoistny
    n  pochodny
    n  samodzielny
    n  zależny
II. Kreacjonizm jednościowy ideal.:          możliwy tylko w I. grupie
świat: samoistny
    n  pochodny
    n  niesamodzielny               n         n    ogółem 22 wypadki

D. Rozwiązanie czysto negatywne:
świat nie istnieje w żadnym sensie.

E. Rozwiązania podwójne (różnych typów)
np. kombinacje: absolutnego realizmy niezależ.
i kreacjonizmu idealistycznego

4 podstawowe modi existentiae (po uwzględnieniu sprawy czasu).

I. Byt absolutny, ponad-czasowy

pierwotność
samoistność
aktualność nieszczelinowa
trwałość
samodzielność
niezależność

I.a. Czasowa odmiana bytu niezależnego

pierwotność
samoistność
aktualność szczelinowa
trwałość
samodzielność
niezależność

Byt poza-czasowy (idealny?)
A. (przedmioty)     B. (przedm)                   C. (momenty)

samoistność                                           samoistność                 samoistność
pierwotność                                           pierwotność                 pierwotność
nieaktualność (czysta potencjalność) nieaktualność               nieaktualność
samodzielność                                       samodzielność             niesamodzielność
niezależność                                        zależność

III. Byt czasowy (realny?)

a) teraźniejszość
α) dla przedmiotów                       β(dla procesów)                     δ.(dla zdarzeń)
samoistność                                     samoistność                           samoistność
pochodniość                                    pochodniość                           pochodniość
aktualność szczelinowa                 aktualność szczelinowa        aktualność szczalinowa
nietrwałość (kruchość?)                nietrwałość                             nietrwałość
samodzielność                                 samodzielność                        niesamodzielność
niezależność                                     zależność

    b). przeszłość

α)                                                                 β)                                     δ)
samoistność                                             samoistność                     samoistność
pochodniość                                              pochodniość                   pochodniość
post-aktualność                                        post-aktualność             post-aktualność
samodzielność                                           samodzielność               niesamodzielność
niezależność  (od elem. współczesnych)    zależność

    c). przyszłość

α). niesamoistność                          β). niesamoistność
pochodniość                                     pochodniość
empiryczna możliwość                   empiryczna możliwość
samodzielność                                  niesamodzielność
zależność

IV. Byt czysto intencjonalny

α). niesamoistność β). niesamoistność
pochodniość                                    pochodniość
samodzielność                               niesamodzielność
zależność                                                  –
nieaktualność                                nieaktualność

Rozwiązania, jeżeli byt realny = C.
warunek: forma świata
świat = dziedzina niezwarta
związki przyczynowe
I. absolutny kreacjonizm realistyczny      I grupa
II. realistyczny kreacjonizm zależnościowy           I grupa
III. realistyczny kreacjonizm jednościowy              I grupy
IV. realistyczny kreacjonizm jednościowy             V grupy

III i IV odpadają ze względu na formę świata
I i II odpadają jeżeli ostrzejsze sformułowanie I grupy.
I odpada, przy umiarkowanem sformułowaniu I grupy jeżeli świadomość XXX. dzięki
    n  związkom przyczynowym należy do świata (bo XXX niezależny świat od świad. i
    n  odwrotnie)
II . przy umiarkowanem sformułowaniu I grupy odpada, jeżeli świadomość zależna od
świata (a fortiori jeżeli niesamodzielna w stosunku do ciała -)
jeżeli zjawisko przeplatania!
warunki materialne świadomości

1). Kwantowa koncepcja w fizyce
Całościowa koncepcja organiczna w biologii (niezbędna, jeżeli ma być zachowana forma
świata)

2). Zasada nieograniczoności Heisenberga
    n   komplementarności Bohra (prowadzi do idealizmu dla realizmu – odrzucić!)

3). Istota związku przyczynowego: jedno-jednoznaczności czy jedno-wieloznaczności
związku przy

4). Koncepcja de Broglie’a: falo-korpuskuł.

VI. Teoria względności czasu – ? czy można interpretować w sensie efektywnego znajdowania
się przedmiotów materialnych w czasie? [czas zmienia się w zależności od stanu
naukowego?]

 

 

 1. absolutny realizm
  świat: samoistny
      n  pierwotny
      n         n  samodzielny
      n         n  niezależny (od świadomości)
 2. absolutny kreacjonizm
  świat: samoistny
      n  pochodny
      n         n  samodzielny
      n         n  niezależny (od świadomości)
 3. dualistyczny realizm jednościowy
      n  świat: samoistny
      n         n  pierwotny
      n         n  niesamodzielny
 4. realizm zależnościowy:
      n  świat: samoistny
      n         n  pierwotny
      n         n  niesamodzielny
 5. Realistyczny kreacjonizm zależnościowy:
  świat: samoistny
      n  pochodny
      n         n  samodzielny
      n         n  zależny (od świadomości)
 6. Realistyczny kreacjonizm jednościowy
  świat: samoistny
      n  pochodny (od świadomości
      n         n  niesamodzielny
 7. Idealistyczny kreacjonizm zależnościowy
  świat: niesamoistny, zależny.
      n  pochodny
      n         n  samodzielny
 8. Idealistyczny kreacjonizm jednościowy
      n  niesamoistny
      n  pochodny
      n  niesamodzielny