/
EN

Prośba o przyznanie wynagrodzenia profesorskiego z 10.03.1934

Prof.Dr R. Ingarden             n                n               n               n              Lwów, 10.III.1934.r.
Prośba o przyznanie uposa-
żenia profesora Uniwersyte-
tu V gr.up. od daty wcześniej-
szej, niż oznaczył Rektorat UJK.

 do

REKTORATU UNIWERSYTETU JANA KAZIMIERZA

we Lwowie

przez

DZIEKANAT WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO U. J. K.

we LWOWIE

 

        n       Postanowieniem Pana Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 27. października 1933 mianowany zostałem profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu J.K. we Lwowie. Dekret nominacyjny, wydany przez Ministerstwo W. R. i O.P. pod Nr. BP 17667/33, nosi datę 23 listopada 1933. a nadesłany został do Rektoratu U.J.K. z początkiem grudnia. Po doręczeniu mi dekretu złożyłem ślubowanie dn. 12. grudnia 1933, a zarazem uzyskałem tegoż dn. zwolnienie ze służby w gimnazjum państwowem, poczem Rektorat U.J.K. zarządził asygnowanie mi uposażenia profesorskiego od dn. 1. stycznia 1934.r.
        n       W ustępie ostatnim wymienionego wyżej dekretu Rektorat U.J.K. otrzymał upoważnienie do wypłacenia mi uposażenia służbowego, przywiązanego do nadzwyczajnej katedry wraz z dodatkiem za kierownictwo seminarjum od dnia objęcia stanowiska przy zastosowaniu art. 11. ustawy uposażeniowej z 9-X.923.r. Wobec przedstawienia przez Uniwersytet J.K. wniosku o powierzenie mi od 1 października 1933 r. wykładów zleconych w wymiarze 3 godz. tygod., oraz wobec przedłożonego wniosku nominacyjnego odbywałem już jednak wykłady w podanym wymiarze godzin od początku r. akad. 1933/4, pełniąc równocześnie obowiązki nauczyciela II. gimnazjum państwowego we Lwowie. Dlatego ośmielam się prosić o przyznanie mi po myśli art. 11. ust. c/ powołanej ustawy uposażeniowej wyższego uposażenia od pierwszego najbliższego kalendarzowego miesiąca po dniu mianowania /awansu/, t.j. w razie przyjęcia za datę mianowania postanowienie Pana Prezydenta Rzp. z dn. 27 października 1933 o przyznanie mi uposażenia V. grupy od 1. listopada 1933 r., w razie zaś uznania daty reskryptu Ministerstwa W.R. i O.P., zamieszczonej w dekrecie nominacyjnym /23.XI.933/ o udzielenie zezwolenia na wypłatę poborów profesora nadzwyczajnego od dn. 1 grudnia 1933.

        n               n               n               n               n            Prof. Dr Roman Ingarden

        n       UNIWERSYTET JANA KAZIMIERZA
        n              WYDZIAŁ HUMANSTYCZNY
        n                WPŁYNĘŁO DNIA 12.III.
        n                 n             Nr 229

Stwierdzając powyższe XXX popieram gorąco prośbę prof. dra R. Ingardena

 T E. Modelski

   n       SENAT AKADEMICKI I REKTORAT
    n    UNIWERSYTETU JANA KAZIMIERZA
 n               n          WE LWOWIE
        n WPŁYNĘŁO DN 15.III 34 R.        n         DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
        n  NR 4713 XX 33/34 ZAŁĄCZN.        nUNIWERSYTETU JANA KAZIMIERZA WE LWOWIE